Wie, waarom en waarvoor


Op initiatief van een aantal bezorgde inwoners van Wouw is een Stichting Behoud Kerkgebouw Lambertuskerk opgericht. Deze Stichting stelt zich tot doel de Lambertuskerk te Wouw (het “Icoon van Wouw”) te behouden voor de gehele gemeenschap van Wouw, in de ruimste zin des woords. Voor de middellange termijn houdt deze doelstelling in, dat de Stichting er naar streeft om in de komende periode van 6 jaar minimaal een bedrag te werven van € 150.000,-. Dit bedrag is de helft van de recent uitgevoerde onderhouds- en restauratiewerkzaamheden ter grootte van € 300.000,- . De andere helft van dit bedrag is betaald uit een subsidie van € 150.000,- die van de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed werd ontvangen.

Het beleid van de Stichting voor de langere termijn zal gericht zijn op het werven van financiële middelen om op basis van te stellen prioriteiten de noodzakelijke werkzaamheden aan het kerkgebouw te kunnen uitvoeren.

Zoals het er nu naar uit ziet worden in de toekomst de volgende werkzaamheden noodzakelijk geacht om het kerkgebouw in min of meer redelijke onderhoudstoestand te brengen.

Onderhoud aan daken, voor zover dat onderhoud betrekking heeft op vervangen van leien en herstel van loodwerk:

1 Dak torenspits € 81.860,-
2 Dak doopkapel € 17.150,-
3 Dak devotiekapel € 17.150,-
4 Dak koor met koorsluitvlakken € 126.170,-
5 Daken zijbeuken € 130.910,-
6 Dak zuidzijde € 79.050,-
7 Dak schip zuidzijde € 73.790,-
Totale begrote kosten € 526.080,-

Naar alle waarschijnlijkheid zijn de kosten van deze werkzaamheden aanzienlijk hoger dan begroot, omdat op dit moment niet zichtbaar is of het dakbeschot door opgetreden lekkages is aangetast. Mocht dit het geval zijn, dan zal eerst het dakbeschot moeten worden hersteld voordat de leien en het loodwerk kunnen worden vervangen.

Andere onderdelen die aandacht vragen zijn de verlichting van het uurwerk. De kosten daarvan worden begroot op circa € 5.000,- en het in verband met de veiligheid aanbrengen van loopbruggen over de gewelven. De kosten daarvan worden geraamd op circa € 25.000,-.

Tot slot is bij recente inspecties, die door de Monumentenwacht zijn uitgevoerd gebleken, dat het voegwerk van het metselwerk van de toren als van de muren op diverse plaatsen zich in slechte staat bevindt. De kosten daarvan zijn nog niet in de raming meegenomen.

Het Stichtingsbestuur heeft een beleidsplan opgesteld waarin het doel van de Stichting en het beleid voor de korte, middellange en langere termijn zijn opgenomen.

Het Icoon van Wouw wordt mede mogelijk gemaakt door: