HELP BIJ HET IN
STAND HOUDEN
VAN ONS ICOON.
Ons icoon, het hart van ons dorp, heeft de komende tijd onze financiële hulp nodig om ook in de toekomst fier ons dorpsbeeld te blijven bepalen!


Het gebouw heeft de nodige gebreken en een eerste renovatie moet er voor zorgen dat de grootste gebreken worden hersteld. Er is de komende jaren een bedrag nodig van ongeveer € 2.400.000, - om deze werkzaamheden te kunnen betalen.

Teruglopend kerkbezoek etc. zorgt er voor, dat de eigenaar van Ons Icoon, de parochiegemeenschap van Onze Lieve Vrouw in het Woud, niet meer in staat is om op termijn al deze werkzaamheden te kunnen betalen. Het kan toch niet zo zijn dat wij met z’n allen toestaan dat in deze moderne en welvarende tijden Ons Icoon langzaam aftakelt. De nood is hoog. In de komende jaren moeten er diverse restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd.

In de ruim 800 jaar geschiedenis van onze kerk is het de Wouwenaren, onze voorouders, gelukt om Ons Icoon keer op keer op te bouwen en te onderhouden. We zijn het aan hen en onze kinderen verplicht om Ons Icoon te behouden voor de generaties, die na ons komen. Het is 5 voor 12.

Stichting Behoud Lambertuskerk

Op initiatief van een aantal bezorgde inwoners van Wouw is in 2016 een Stichting Behoud Lambertuskerk opgericht. Deze Stichting stelt zich tot doel de Lambertuskerk van Wouw (het “Icoon van Wouw”) te behouden voor de gehele gemeenschap van Wouw, in de ruimste zin van het woord.

Het stichtingsbestuur wil met allerlei acties jaarlijks structureel zoveel mogelijk (streven is ca. € 75.000, - gemiddeld per jaar ) gelden inzamelen om een bijdrage te kunnen genereren voor de restauratiewerkzaamheden.

Er zijn ook landelijke subsidieregelingen voor monumentale gebouwen, maar die zijn onvoldoende om dit alles te kunnen bekostigen, vandaar de opzet van de Stichting Behoud Lambertuskerk, om hier het parochiebestuur in te ondersteunen.

De Stichting is een burgerlijke Stichting en staat los van het parochiebestuur en het bisdom. Zij hebben geen inspraak in de Stichting, maar er is wel nauw overleg met het parochiebestuur om de gezamenlijke doelstelling te verwezenlijken. Alle gelden, die de Stichting inzamelt, worden alleen besteed aan de restauratiewerkzaamheden van de Lambertuskerk.

Inmiddels zijn er diverse sponsors geworven en ook zijn veel particulieren “Vriend van het Icoon” geworden. Zij geven jaarlijks een bepaald bedrag. Hierin zijn een 3-tal classificaties, n.l. Vriend, Zilveren Vriend en Gouden Vriend.

Wanneer men voor een periode van 5 jaar schenkt, is de ANBI regeling van de belasting van toepassing en kan men de gift belastingtechnisch aftrekken. Tevens zijn er diverse mensen en instellingen, die zo’n grote passie met het gebouw hebben, dat zij een eenmalige grotere gift of legaat schenken.

Het beleid van de Stichting Behoud Lambertuskerk voor de langere termijn zal gericht zijn op het werven van financiële middelen om op basis van te stellen prioriteiten de noodzakelijke werkzaamheden aan het kerkgebouw te kunnen uitvoeren.

In 2019 is de gehele Lambertuskerk met behulp van een hoogwerker nauwkeurig geïnspecteerd en is er een raming gemaakt van de benodigde restauratiekosten om het kerkgebouw in min of meer redelijke onderhoudstoestand te brengen, zodat het nog vele jaren gebruikt kan worden. Bij de inspectie bleek de toren slechter te zijn dan verwacht. Dat is nu prioriteit nummer 1 bij de restauratiewerkzaamheden. Hiervoor loopt ook een subsidieaanvraag bij de provincie Noord -Brabant. Resterend budget tracht de Stichting te verwerven.

Er is een landelijke subsidieregeling voor monumentale gebouwen en elke 6 jaar kan er een aanvraag worden gedaan. In 2022 zal de aanvraag ingediend worden t.b.v.de renovatie van enkele daken. Doelstelling is om de restauratiewerkzaamheden uiterlijk in 2030 gerealiseerd te hebben.

Meer weten over het initiatief?